Yleiset sopimusehdot

Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi

Yleiset sopimusehdot - Tietoja asiakkaille

Yleiset sopimusehdot Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n sopimusehdot

Yleistä – sopimusehtojen soveltaminen

Seuraavia, Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n sopimusehtoja (jäljempänä ”Sopimusehdot”) sovelletaan jokaisessa Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n ja sen asiakkaiden välisessä kaupassa. Sopimusehtoja sovelletaan myös kaikkiin tuleviin kauppoihin il­man, että ehtojen soveltamisesta tulee aina sopia erikseen. Sopimusehtojemme vastaisia tai asiakkaiden omia, niistä poikkeavia ehtoja ei sovelleta, ellei Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi ole tätä nimenomaisesti hyväksynyt ennen sopimuk­sen tekoa, jolloin niitä sovelletaan vain ja ainoastaan ko. yksittäiseen sopimukseen. Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi.:n sopi­musehtoja sovelletaan myös siinä tapauksessa, että Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi on ehdoitta hyväksynyt kaupan tietoisena Sopimusehtojemme vastaisista tai Sopimusehdoista poikkeavista asiakkaan omista ehdoista.

 

Kommunikointi asiakkaan kanssa

Asiakkaan täytyy ilmoittaa viimeistään tilauksen päättämisen yhteydessä sähköpostiosoite, jonka toimivuus hänen täytyy varmistaa tilauksen alusta loppuun saakka. Asiakkaan täytyy erityisesti varmistaa roskapos­tisuodattimensa asetukset saadakseen kaikki Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi.:n lähettämät sähköpostiviestit. Tämä sähkö­postiosoite on voimassa myös mahdollisia asiakkaan tulevia tilauksia varten, ellei sitä toiseksi muuteta.

Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi on valtuutettu, mutta ei velvoitettu, lähettämään viestejä – myös sellaisia viestejä jotka ovat erityisen tärkeitä yhteistyösopimuksen kannalta ja sopimuksen oikean noudattamisen kannalta – muilla tavoilla kuin sähköpostitse. Asiakas ei myöskään voi vaatia viestejä hänelle lähetettäväksi puhelimitse, kir­jeitse, faksitse tai muilla vaihtoehtoisilla tavoilla (telekommunikaatiojärjestelmät, esim. SMS). Asiakas ei voi vedota tietämättömyyteen mikäli hän ei saa viestejä kyseisillä tavoilla johtuen siitä ettei kyseiset viestimet ole käytettävissä ja kun Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi on lähettänyt asiakkaalle viestin sähköpostitse, kuten kappaleessa 1 on mainittu.

Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n sähköpostitse asiakkaalleen kappaleen 1 mukaan lähettämät viestit ovat oletettuja asiakkaan vastaanottamiksi sen jälkeen, kun ne on lähetetty. Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi on vastuussa viestien lähetyksessä tapahtu­neista virheistä mikäli voidaan todistaa että virhe on tapahtunut Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n viestilähetyksessä. Asiak­kaalla on lupa lähettää aineistoa joka todistaa että syy siihen ettei hän ole vastaanottanut hänelle lähetettyä viestiä ei ole aiheutunut hänen omasta toiminnastaan.

Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi ei ole velvollinen osoittamaan asiakkaalleen että tämän sähköpostiosoite puuttuu kokonaan, on virheellinen tai ei kykene vastaanottamaan saapuneita viestejä, kuten kappaleessa 1 on ilmoitettu. Asiakas voi kuitenkin lähettää aineistoa joka osoittaa että tällainen viesti olisi ollut teknisesti mahdollista vastaanottaa ja asiakkaalle tarpeellinen/tärkeä.

III. Tilaus ja sopimuksen syntyminen

Lähettämällä tilauksen asiakas tarjoaa Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:lle sopimusta ja sitoutuu kulloinkin voimassa oleviin Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n Sopimusehtoihin. Asiakkaan saatua Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n tilausvahvistuksen sähköpostitse on syntynyt molemmin puolin sitova sopimus. Mikäli asiakkaan ilmoittama toimitusosoite poikkeaa hänen omasta osoitteestaan, sopimus on kuitenkin solmittu asiakkaan kanssa. Mikäli asiakas on tehnyt tilauksen kolmannen osapuolen nimissä, sopimus syntyy kolmannen osapuolen kanssa vain siinä tapauksessa, että asiakas on toimittanut Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:lle valtakirjan ja Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi on nimenomaisesti vahvistanut hyväk­syvänsä sopimuksen kolmannen osapuolen kanssa. Kaikissa muissa tapauksissa asiakkaan omasta osoitteesta poikkeava toimitusosoite on vailla oikeudellista merkitystä sopimuksen syntymisen osalta. Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:llä on oikeus kieltäytyä hyäksymästä tilauksia ja myös purkaa tehtyjä sopimuksia, jos painoaineiston sisältö on pornografista, rasistista tai muutoin lain vastaista.

Luotto- ja henkilötiedot

Asiakas hyväksyy, että Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi voi tarkistaa asiakkaan luottotietoja ja käsittelee asiakkaan henkilöti­etoja voimassa olevaa lakia noudattaen siltä osin kuin tietojen käsitteleminen on Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n toiminnan kannalta välttämätöntä. Henkilötietolain (523/22.4.1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy kohdasta rekisteriseloste.

Hinnat ja laskutus

Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n ilmoittamat hinnat sisältävät pakkauksen, yhden toimituksen asiakkaan ilmoittamaan toimitusosoitteeseen ja kulloinkin laskutettavan arvonlisäveron, ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene. Mainitut hinnat on ilmoitettu sillä edellytyksellä, että asiakkaan tarjoamassa tilauksessa antamat tilaustiedot eivät muutu sopimuksen syntymisen jälkeen. Asiakkaasta johtuvista, jälkikäteisistä muutoksista laskutetaan erikseen.

Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi lähettää laskuja ainoastaan sähköpostitse ja elektronisella allekirjoituksella. Tilauksellaan asia­kas hyväksyy laskutustavan. Lasku ei ole edellytys kauppahinnan erääntymiselle.

Toimitusaika

Ilmoitetut toimitusajat ovat tavoitteellisia ja pätevät vain Suomessa sijaitseviin toimitusosoitteisiin tapahtu­viin toimituksiin. Toimitusaika alkaa tilausvahvistuksen lähettämisen jälkeen sinä arkipäivänä, jona kaikki painotyöhön tarvittavat tiedot ovat saapuneet klo 10.00 mennessä. Asiakkaan valitessa tilauksen maksuta­vaksi “maksu ennakkoon” hänen tilauksensa menee käsittelyyn vasta, kun tosite suoritetusta tilausmaksusta on vastaanotettu. Toimitusajankohdan alkaminen siirtyy tällöin siihen hetkeen asti, kunnes tosite tilausmak­susta on saatu. Toimitusaika on ilmoitettu arkipäivinä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista perjantaihin, pyhäpäiviä lukuunottamatta. Toimitusaikaa on noudatettu, mikäli tavara on lähtenyt tehtaalta toimitusajan kuluessa tai, toimitusmahdollisuuden ollessa ratkaiseva, toimitusvalmiudesta on ilmoitettu. Edellytyksenä kuitenkin on, että Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n alihankkijoiden toimitukset ovat olleet oikeita ja oikea-aikaisia ja että asiakas on täyttänyt velvollisuutensa täysin ja ajallaan. Mikäli Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi ei noudata sovittua toimitu­saikaa, tulee asiakkaan esittää tälle kirjallisesti kohtuullinen määräaika suoriutua toimituksesta. Ellei toimi­tusta suoriteta asiakkaan ilmoittaman kohtuullisen määräajan kuluessa, asiakkaalla on oikeus sopimuksen purkamiseen. Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi ei kuitenkaan vastaa suorituksien tai toimituksien viivästymisestä, jos viivästys johtuu ylivoimaisista esteistä, jotka ovat Oy print 24 Ltd.:stä riipumattomia (erityisesti lakko, sulku, virano­maismääräykset ja muut näitä vastaavat ennalta arvaamattomat tapahtumat) ja niillä on olennainen merkitys tavaran valmistamiselle ja toimittamiselle. Tämä pätee myös, mikäli ko. esteet kohdistuvat Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n alihankkijoihin tai näiden alihankkijoihin. Tällaisissa tapauksissa Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi on oikeutettu siirtämään valmistusta ja/tai toimitusta esteen ajaksi mukaan lukien kohtuullinen käynnistymisaika. Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi voi myös purkaa sopimuksen kokonaan tai sen vielä täyttämättä olevalta osalta. Mikäli Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n on mahdotonta toteuttaa suoritusta, se on suorituksesta vapautettu. Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi ilmoittaa esteestä asiakkaalle viipymättä.

VII. Vaaranvastuun siirtyminen

Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle kun tavara on luovutettu kuljetusta tai lähetystä suorittavalle taholle, viimeistään kuitenkin sillion, kun tavara lähtee tehtaalta. Tämä pätee riippumatta siitä, kuka maksaa toimituksen ja myös, mikäli toimituksen suorit­taa Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n oma henkilökunta. Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja ja toimitusvalmiin tavaran toimittaminen asiakkaalle tai tämän tavaran vastaanottaminen viivästyy Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:stä riippumattomista syistä, vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle, kun toimitusvalmiudesta on ilmoitettu hänelle. Mikäli asiakas on ku­luttaja, vastuu tavaran vahingoittumisesta tai häviämisestä siirtyy asiakkaalle, kun tavara luovutetaan tälle tai sillä hetkellä, jolloin tavaran luovuttaminen viivästyy asiakkaasta johtuvasta syystä. Asiakkaan pyynnöstä ja tämän kustannuksella Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi voi solmia kuljetusvakuutuksen tavaran vahingoittumisen tai häviämis. en varalta, mikäli mahdollista.

VIII. Painotiedot, tarkastusvelvollisuus

Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi suorittaa kaikki painotilaukset vain ja ainoastaan asiakkaan antamien painatustietojen pe­rusteella. Nämä tiedot tulee toimittaa ainoastaan sellaisessa formaatissa ja sellaisilla määritelmillä, jotka ilmoitetaan Internet-sivuillamme kohdassa "Tietojen lähettäminen". Mikäli formaatit tai määritelmät poik­keavat tästä, virheetön painatus ei ole taattu. Asiakas on velvollinen huolellisesti tarkastamaan, soveltuvatko hänen antamansa tiedot tuotteen painattamiseen, ennen kuin hän toimittaa tietoja Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:lle. Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi ei tarkista ko. tietoja. Vastuu virheellisistä tiedoista johtuvista painovirheistä on yksinomaan asiak­kaalla. Asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi painaa teknisten mahdollisuuksiensa puitteissa myös muita kuin ilmoitettuja formaatteja. Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi ei ole vastuussa virheistä, jotka johtuvat aineiston muuttamisesta sellaisiin formaatteihin, joita Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi pystyy työstämään. Asiakas hyväksyy, että muut­tumisesta mahdollisesti aiheutuvat virheet ovat hänen vastuullaan. Mikäli tietoja ei toimiteta CMYK-muo­dossa, Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi pystyy muuttamaan tietoja. Muutettaessa RGB-tiedostoja tai ICC-väreja muuttamisessa niiden alkuperäinen väri kuitenkin muuttuu. Tällaisesta värinmuutoksesta vastaa yksin asiakas. Mikäli asia­kas toimittaa tietoja muussa kuin CMYK-muodossa, asiakas hyväksyy, että muuttamisen riski on yksinomaan hänellä.

Reklamaatio

Toimitetuissa tavaroissa havaittavissa olevat virheet tulee ilmoittaa viipymättä, viimeistään kuitenkin kahden (2) viikon kuluessa toimituksesta. Reklamaatioita, jotka perustuvat siihen, että asiakas ei ole huomioinut painotietojen muotovaatimuksia, ei voida esittää. Tämä pätee erityisesti RGB-väreihin perustuviin painotuot­teisiin, joissa tarkkuus ei ole riittävä tai tekstejä ei ole käsitelty oikein. Vähäistä väripoikkeamaa tai väripoik­keamaa aiemmista tilauksista ei lueta virheeksi.

X.Virhevastuu

Mikäli toimitettu tuote on virheellinen tai siitä puuttuu sovittu ominaisuus, Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi päättää yksin, ko­rvataanko tuote uudella toimituksella tai korjataanko virhe. Mikäli Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi ei noudata asiakkaan sille asettamaa kohtuullista määräaikaa suoriutua tästä eikä toimita korvaavaa tuotetta tai korjaa virhettä, taikka korjaus epäonnistuu, asiakas voi joko purkaa sopimuksen tai vaatia hinnanalennusta. Muita vaatimuksia asia­kas ei voi esittää. Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi vastaa korvaavasta tuotteesta ja korjauksista samalla tavalla kuin alkuperäi­sistä toimituksista. Mikäli tuote tai toimitus on osittain viallinen, voidaan tästä reklamoida vain viallisilta osin. Asiakkaan vaatimukset vanhenevat yhdessä vuodessa, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.

Korvausvastuu

Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi vastaa vain törkeään huolimattomuuteen tai tahallisuuteen perustuvista vahingoista. Muissa tapauksissa Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmiei vastaa muista kuin itse tuotteeseen kohdistuvista vahingoista, erityisesti ei menetetystä voitosta tai muista asiakkaalle aiheutuneista vahingoista. Tuottamuksellisesta tai tahallisesta henkilövahingosta Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi vastaa lain pakottavien määräysten mukaisesti. Samoilta osin kuin Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:ltä korvausvastuu on suljettu pois myös sen työntekijöiltä, edustajita, alihankkijoilta sekä muilta apulaisilta.

XII. Omistusoikeus, arkistointi ja tekijänoikeus

Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n tilausten suorittamista varten valmistamat tai käyttämät painovälineet ovat Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n omaisuutta. Digitaalisia tietoja ja muita uudelleen käytettäväksi tarkoitettuja materiaaleja sekä puolivalmiita ja valmiita tuotteita ei säilytetä yli toimitusajan eikä toimiteta asiakkaalle. Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n tuotteet valm­istetaan ainoastaan asiakkaan antamien tietojen mukaan eikä Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi vaikuta niiden sisältöön. Asiakas takaa, että hänellä on kaikki oikeudet tietojen, tekstien ja kuvien hyödyntämiseen, edelleenluovuttamiseen ja julkaisemiseen. Asiakas vastaa yksin siitä, ettei kolmansien osapuolten oikeuksia rikota eivätkä painotuotteet ole vastoin voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asiakas vapauttaa Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n vastuusta, mikäli kolmannet osapuolet esittävät tälle oikeuksien ja erityisesti tekijänoikeuden loukkaamisesta johtuvia vaatimuksia .

XIII. Omistusoikeuden pidättäminen

Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi pidättää omistusoikeuden kaikkiin toimittamiinsa tuotteisiin, kunnes kyseessä olevan sop­imuksen kauppahinta on täysin maksettu. Mikäli asiakas on elinkeinonharjoittaja, omistusoikeus pidätetään, kunnes kaikki Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n saatavat tämän ja asiakkaan välisessä kauppasuhteessa ovat tulleet täysin maksetuiksi. Asiakkaalla on tällöin kuitenkin oikeus myydä ja luovuttaa tuotteet omille asiakkailleen tai kol­mansille osapuolille, ja hyväksymällä Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n Sopimusehdot asiakas siirtää ko. myyntihintasaatavan­sa arvonlisäveroineen Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:lle tämän saatavien vakuudeksi. Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi hyväksyy siirron ja on oikeutettu itse perimään saatavan. Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi ei kuitenkaan ryhty perintätoimenpiteisiin, mikäli asiakas perii ja käyttää saatavia maksuvelvollisuutensa hoitamiseen eikä maksuviivästyksiä tai maksukyvyttömyyttä ole eikä konkurssia tai yrityssaneerausta ole haettu. Muissa tapauksissa Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:llä on oikeus periä sille siirretyt saatavat itselleen ja asiakas on velvollinen antamaan Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:lle kaikki siihen liittyvät tarpeel­liset kauppa- ja velallistiedot asiakirjoineen sekä ilmoittamaan velalliselle, että saatava on siirretty ja se tulee maksaa Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:lle. Maksuviivästyksien tapahduttua Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:llä on oikeus olla käyttämättä sovittua suoraveloitusta. Asiakkaan pyynnöstä Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi vapauttaa vakuudet, mikäli vakuuden määrä ylittää arvonlisäveron sisältävät saatavat yli 20 %:lla. Mikäli asiakas rikkoo sopimusta tai laiminlyö maksuvel­vollisuutensa, Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:llä on oikeus ottaa tuotteensa ja asiakas on velvollinen antamaan tuotteet takai­sin. Takaisinottaminen ei tarkoita sopimuksen purkua, ellei Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi toisin ilmoita.

XIV. Maksujen erääntyminen, kuittaus, suorituksista pidättäytyminen

Ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene, erääntyy tilauksen kokonaiskauppahinta (arvonlisäverollinen hinta) maksettavaksi heti sopimuksen syntymisen (tilausvahvistuksen vastaanottamisen) jälkeen. Pankkikuluista vastaa asiakas. Asiakkaalla on oikeus käyttää kuittaamiseen vain riidattomia tai lainvoimaisia vastasaatavi­aan. Asiakkaalla on oikeus pidättäytyä suorituksista vain, mikäli hänellä on samaan sopimukseen perustuva vastasaatava.

Sovellettava laki, oikeuspaikka, sopimuksen mitättömyys

Sopimusehtoihin ja kaikkiin Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n ja asiakkaan välisiin oikeussuhteisiin sovelletaan Suomen lakia. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, on oikeuspaikka Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n kotipaikan tuomioistuin, mutta Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:llä on kuitenkin oikeus nostaa kanne asiakasta vastaan myös kaikissa muissa toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Sopimusehtojen tai muun osapuolten välillä sovitun osittainen pätemättömyys tai mität­tömyys ei vaikuta muiden sopimusehtojen tai muun sovitun sitovuuteen. [Mikäli teillä on kysymyksiä tai ehdotuksia, voitte koska tahansa ottaa yhteyttä meihin ServiceCall-numerolla 040 520 7730.

Tietoja asiakkaille

Täten tiedotamme, miten sopimus kanssamme syntyy ja miten tilauksenne käsitellään ja toteutetaan. Asiakastiedotteen voitte tulostaa ja/tai kopioida ja säilyttää, joten tiedot ovat aina käytettävissänne.

Tämä asiakastiedote ei ole sopimusehto, vaan tilaukseenne ja jokaiseen sopimukseen sovelletaan kulloinkin voimassa olevia Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n yleisiä sopimusehtoja. Tässä asiakastiedotteessa annetut tiedot ja sopimuse­hdot toimitamme teille vielä kerran PDF-liitetiedostona sähköpostitse tilausvahvistuksemme yhteydessä.

Osoitteessa  velhoprint.fi esitetyt tuotteet tarjoaa

Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi.Länsitie 2

19650 Joutsa

y-tunnus 1654259-2  
ServiceCall 040 520 7730

Sähköposti: info@velhoprint.fi
Internet: www..velhoprint.fi
Alv-rek. FI 16542592

 

Tietoa henkilötietojen käsittelemisestä

Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi käyttää teidän antamia henkilötietoja (kuten esim. nimi, osoite, yhteystiedot) ja valitsemaanne maksutapatiedot sopimuksen täyttämiseksi ja toimituksen toteuttamiseksi. Kuljetuksesta huolehtivat tahot saavat kuljetusta varten tarpeelliset tiedot.

Mikäli olette suostuneet siihen, käytämme tietoja myös mainonnan kohdentamiseen uusien tuotteiden tai muiden tuotevalikoimassamme tapahtuneiden muutosten ilmoittamiseksi. Voitte peruuttaa suostumuksenne koska tahansa. Teillä on myös mahdollisuus tarkastaa rekisteröimämme tiedot meiltä ja niitä voidaan tarvit­taessa muuttaa tai myös poistaa rekisteristä. Tästä teille ei synny muita kuluja kuin mitä suoritatte palve­luntarjoajallenne sähköpostin lähettämisestä. Noudatamme henkilötietolakia (523/22.4.1999). Henkilötieto­lain 10 §:n mukainen rekisteriseloste löytyy osoitteesta Rekisteriseloste

III. Tuoteselostus

Voitte tutustua valitsemaanne ja luomaanne tuotteeseen painikkeella ”Katso tuotetta” ja voitte tulostaa sen.

Hinnat on ilmoitettu yksilöllisesti valitsemallenne tuotteelle.

Alustavan ja sitomattoman tarjouksen voitte tulostaa painikkeella ”Tulosta tarjous”.

Sopimuksen tekeminen

Sopimus Teidän ja Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi välillä syntyy siten, että valitsette ja luotte ensin itsellenne tuotteet. Oman yksilöllisen tuotteenne voitte luoda painikkeella ”Luo tuote”. Kun tuotteenne on valmistunut, pääsette ”Tilaukselle”-painikkeella tekemään tilauksen. Mikäli havaitsette, että antamianne tietoja on käsitelty virheel­lisesti, Teillä on ennen tilauksen lähettämistä mahdollisuus korjata ko. tiedot ”Muuta tilaus”-painikkeella. Klikkamalla painiketta ”Lähetä tilaus” voitte lähettää meille Teitä sitovan tilauksen.Tilauksenne saapuminen vahvistetaan teille viipymättä sähköpostitse tilauksen lähettämisen jälkeen. Sopimus syntyy, kun hyväk­symme tilauksenne ja lähetämme teille tilausvahvistuksen sähköpostitse.

Maksu, sopimuksen täyttäminen ja toimitus

Maksuun, toimitukseen ja sopimuksen täyttämiseen liittyvät yksityiskohdat voitte itse määrätä valitsemalla maksu- ja toimitustavan. Mikäli valitsette suoraveloituksen, käsittelemme tilauksenne saatuamme kaikki tarpeelliset suoraveloitustiedot. Toimitus tapahtuu joko 24 tunnin Next Day, viiden (5) arkipäivän tai seit­semän (7) arkipäivän kuluessa edellyttäen, että online-tilauksenne ja täydellinen painoainestonne saapuvat meille 24 tunnin Next Day tilauksissa arkipäivinä klo 10.00 mennessä ja viiden (5) arkipäivän tai seitsemän (7) arkipäivän tilauksissa arkipäivinä klo 12.00 mennessä. 24 tunnin Next Day-toimitus toimitetaan teille seuraavana päivänä. Muissa kuin 24 Next Day toimituksissa sovelletaan tuotevalinnassa ilmoitettuja toimitu­saikoja. Asiakkaan valitessa tilauksen maksutavaksi “maksu ennakkoon”, menee hänen tilauksensa käsittelyyn vasta kun tosite suoritetusta tilausmaksusta on vastaanotettu. Toimitusajankohdan alkaminen siirtyy tällöin siihen hetkeen asti, kunnes tosite tilausmaksusta on saatu. Toimitamme ainoastaan Suomessa oleviin toimitusosoitteisiin.

Tietoa peruuttamisoikeudesta

Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi myy ainoastaan painotuotteita, joita valmistetaan asiakkaalle tämän antamien tietojen ja ai­neistojen mukaisesti. Näin ollen kyse ei ole kuluttajansuojalain (20.1.1978/38) tarkoittamasta peruutettavissa olevasta etä- tai muusta kaupasta. Lakisääteistä oikeutta peruuttaa Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:n kanssa tehtyä kauppaa ei ole.

VII. Virhevastuu ja takuu

Tietoja reklamaatioista ja virhevastuustamme toimitamme teille vielä kerran PDF-liitetiedostona sähköpos­titse tilausvahvistuksemme yhteydessä. Tuotteet tulee tarkastaa viipymättä vastaanotettuanne toimituksen havaittavissa olevien virheiden selvittämiseksi. Mikäli virheitä löytyy, virheistä on viipymättä ilmoitettava Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi:lle kirjallisesti, faksitse tai sähköpostilla osoitteeseen info@velhoprint.fi. Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi vas­taa virheistä sopimusehtojen ja pakottavan lain mukaisesti, mitään takuuta ei anneta.

VIII. Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme yhteystiedot ovat:

ServiceCall 040 520 7730

Maanantai-perjantai klo 9 – 16i

nfoo@velhoprint.fi

 

Graafinen suunnittelija Jari Partanen Tmi

Joutsa, 18.06.2021

Tulosta